28 Nisan 2017 Cuma

TİCARET HUKUKU-II VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI


    1.     Gizli adi ortaklığa ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Dışa karşı adi ortaklık yoktur.
b)     Dışa karşı, ortakların elbirliğiyle hak sahibi oldukları bir ortaklık malvarlığı yoktur.
c)     Gizli ortağın tacir sıfatı yoktur.
d)     Gizli ortağın dışa karşı sorumluluğu yoktur.
e)     Gizli ortağın, aktif ortağa karşı sorumluluğu yoktur.

2.     “Anonim şirket alacaklıları, (X)’e başvurabilirler. Bunlar karşısında (X), (Y) ile sorumludur.” X ve Y yerlerine aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a)     Ortaklar – Bütün malvarlığı ile
b)     Ortaklar – Şirkete koydukları sermaye kadar
c)     Pay sahipleri – Bütün malvarlığı ile
d)     Anonim şirket – Şirket sermayesi kadar
e)     Anonim şirket – Bütün malvarlığı ile

3.     Aşağıdakilerden hangileri Türk Ticaret Kanunu kurallarına uygun bir ticaret unvanı değildir?
I.      Küçük Kurbağa Pazarlamacılık Anonim Şirketi
II.    Paralel Yapı İnşaat Ltd. Şti.
III.   Üç Kafadar Yayıncılık Kollektif Şirketi
IV.   Cenab Et Lokantası
a)     I ve II
b)     II ve III
c)     III ve IV
d)     I ve III
e)     II ve IV

4.     Kate WINSLET, Naomi WATTS, Diane LANE ve Hüseyin Cem ÇÖL birlikte kaç farklı ticaret şirketi kurabilirler?
a)     1
b)     2
c)     3
d)     4
e)     5
5.     Diğer koşulların varlığı halinde, tasfiye halindeki bir şirketin katılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.              Tasfiye halindeki bir şirket, devralan şirket olması koşuluyla birleşmeye katılabilir.
II.            Tasfiye halindeki bir şirket, devrolunan şirket olması koşuluyla birleşmeye katılabilir.
III.           Tasfiye halindeki bir şirket, birleşmeye katılamaz.
a)     Sadece I
b)     Sadece II
c)     Sadece III
d)     I ve II
e)     I, II ve III

6.     Aşağıdakilerden hangileri adi şirkette fesih hali değildir?
I.         Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, fesih istemi üzerine mahkeme kararı.
II.       Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesi.
III.     Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesi.
IV.    Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunması.
V.      Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesi.
a)     III – V
b)     I – III – V
c)     II – IV
d)     III – IV – V
e)     I – II – IV

7. Aşağıdaki şirketlerin hangisinde, tüm ortakların gerçek kişi olması zorunludur?
a) Adi şirket
b) Anonim şirket
c) Kollektif şirket
d) Limited şirket
e) Kooperatif şirket

8. Türk Ticaret Kanununa göre, kolektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete, kolektif şirkete bir komanditerin girmesi halinde dönüşebilir.
b) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete, bir ortağın komanditer olması halinde dönüşebilir.
c) Bir komandit şirket kollektif şirkete, bir komanditerin komandite olması suretiyle dönüşebilir.
d) Bir komandit şirket kollektif şirkete, tüm komanditerlerin şirketten çıkması suretiyle dönüşebilir.
e) Bir limited şirket, bir anonim şirkete dönüşebilir.

9. Aşağıdaki şirketlerden hangisi, sermaye yapısına göre “değişir sermayeli şirket” özelliğine sahiptir?
a) Anonim şirket
b) Limited şirket
c) Paylı komandit şirket
d) Kollektif şirket
e) Kooperatif şirket


10. Aşağıdaki ortaklardan hangisi, emeğini sermaye olarak koyamaz?
a) Kollektif şirket ortağı
b) Adi şirket ortağı
c) Komandite ortak
d) Limited şirket ortağı
e) Kooperatif ortağı

İKİ SEÇENEK DE DOĞRU OLDUĞUNDAN SORU İPTAL EDİLMİŞTİR. 


11. Adi şirkette kâr-zarar paylaşımı konusunda bir anlaşma yoksa, bu paylaşım hangi esasa göre yapılır?
a) Ortakların sermaye paylarına göre
b) Eşit olarak
c) Ödenmiş sermaye ölçüsünde
d) Mahkemece
e) Oyçokluğu ile

12. Anonim şirketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şirkete ayni sermaye konulması mümkündür.
b) Asgari 5 ortaklı ve 50.000 TL sermaye ile kurulmalıdır.
c) Şirket esas mukavelesinin yazılı olması ve noterden tasdik edilmesi şarttır.
d) Ortaklarının sorumluluğu şirkete karşıdır.
e) Bazı anonim şirket türlerinin kurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekir.

13. En az bir, en çok elli gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı olan ve esas sermayesi belli olan şirketlere ne ad verilir?
a) Komandit şirket
b) Anonim şirket
c) Limited şirket
d) Adi şirket
e) Kollektif şirket

14. Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Adi ortaklığa gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilir.
b) Adi ortaklığın oluşması için, ortakların bütün mesailerini bu ortaklık için ayırmaları gerekmez.
c) Adi ortaklık bir ticaret unvanı almak zorunda değildir.
d) Adi ortaklık sözleşmesi şekle tabidir.
e) Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.

15. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın kendiliğinden sona erme nedenlerinden biri değildir?
a) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen sürenin dolması
b) Ortaklığın iflası
c) Ortaklık gayesinin elde edilmesinin imkansız hale gelmesi
d) Ortaklık gayesinin elde edilmiş olması
e) Ortaklık sözleşmesine dayalı olarak bir ortaklığın feshi ihbarı

16. Aşağıdakilerden hangisinin, kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu değildir?
a) Kollektif şirketin ticaret unvanı
b) Kollektif şirketin konusu
c) Kollektif şirketin merkezi
d) Kollektif şirketin tasfiyesinde ortakların kar payı oranı
e) Ortakların adları ve soyadları

17. Sermaye, zararlar nedeniyle eksilmiş olduğu halde sermaye payının tamamlanmasını beklemeden kâr ve faiz alan komanditer ortak için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a) Komandite ortak olur.
b) Bir daha şirket ortağı olamaz.
c) Aldığı faiz ve kâr oranında sınırsız sorumlu olur.
d) Denetleme hakkını kullanamaz.
e) Ticari mümessil olamaz.

18. Komandit ortaklıkta ortaklar arasında değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Komandit ortaklıktan çıkma, sözleşme niteliğinde bir işlemdir.
b) Komandite ortağın yapının devri, kollektif ortağın yapının devriyle aynıdır.
c) Komanditer ortak, ortaklıktan payını devretmek suretiyle çıkabilir.
d) Komanditer ortağın ölümü kesin olarak ortaklığın infisahını gerektirir.
e) Komandit ortaklıkta ortaklıktan çıkarılma kollektif ortaklığa ilişkin hükümlere tabidir.

19. Kollektif şirkete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kollektif şirket için asgari bir sermaye miktarı belirtilmemiştir.
b) Kollektif şirketten önce kollektif şirket ortağının iflası istenemez.  
c) Kollektif şirket ortağının, farklı konuda bir başka kollektif şirkete ortak olması rekabet yasağı sayılır.  
d) Kollektif şirkete yeni ortak alınması ancak oybirliği ile mümkündür.   
e) Tacirler her türlü borçları için iflasa tabi iken, kollektif şirket ortağı sadece şirket borçları için iflasa tabidir.

20. Devlet memurları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Anonim şirket yönetim kurulu üyesi   
b) Kollektif şirket ortağı    
c) Adi şirket ortağı    
d) Anonim şirket ortağı    
e) Limited şirket müdürü         

21. Aşağıda verilenlerin hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.          Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran akıl hastalığı anonim şirket kuruculuğuna engel olur.
II.         Mümeyyiz küçükler, kanuni temsilcilerinin izin veya icazeti ile anonim şirket kurucusu olabilirler.
III.        Sınırlı ehliyetlilerin anonim şirket kurucusu olmaları için her hangi bir engel yoktur.
a)     I ve II
b)     II ve III
c)     Sadece III
d)     Sadece I
e)     Hepsi


22. Ticaret şirketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Şirkete getirilen sermaye üzerinde tüm ortaklar el birliği ile mülkiyete sahiptir.
II. Şirket tasfiyeye girse bile tüzel kişiliğini korur.
III. Tüm ticaret şirketlerinde en az iki ortak olmalıdır.
IV. Ortakların tacir sıfatı yoktur.
a)     I ve II
b)     II ve III
c)     III ve IV
d)     I ve III
e)     II ve IV

23. Bir baba ile üç oğlu birlikte bir şirket kurmak istiyor. Bu kimselerin aşağıda belirtilen şirket türlerinden hangisini kurması hukuken mümkün değildir?
a) Adi şirket
b) Limited şirket
c) Kollektif şirket
d) Paylı komandit şirket
e) Anonim ortaklık

24. Aşağıdaki şirketlerden hangisi bölünemez?
a)     Adi komandit şirket
b)     Paylı komandit şirket
c)     Anonim şirket
d)     Limited şirket
e)     Kooperatif

25. Ticaret şirketlerinin kuruluşunda onay makamı neresidir?
a)     Muhtar
b)     Noter
c)     Sicil memuru
d)     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
e)     Yeminli mali müşavir

26.  “A ve B aralarında yaptıkları yazılı sözleşmeyle Konaklar Mahallesinde bir pastane işletmek için anlaşmışlardır. Sözleşmeye göre, ortaklığın hesaplarının ve defterlerinin tutulması A'ya ait olacak, yine A hesapların doğru bir şekilde tutulmasından, müstahdem ve işçilerin ücretlerinden, sigorta kayıtlarının düzenlenmesinden ve işletmenin ödeyeceği vergilerden bizzat sorumlu olacak, B ise üçüncü kişilerce bilinmeyecektir.”
Olayda A ve B arasında ne tür ortaklık vardır?
a)     Gizli adi ortaklık
b)     Konsorsiyum
c)     İş ortaklığı
d)     Kollektif şirket
e)     Anonim ortaklık 27.  “Çok güzel Akçaabat köftesi yapan usta A ve babasından kendisine Kalkınma Mahallesinde büyük bir dükkan kalan B müştereken bir adi ortaklık kurarlar. Dükkan ticari işletme niteliğini haizdir, oldukça büyüktür ve çok iyi gelir getirmektedir. Ortaklık faaliyetleri iyi giderken ortaklardan usta A evine bir koltuk takımı ve bazı beyaz eşyalar almış, ancak borcu olan 18.000 TL'yi ödeyememiş, bunun üzerine alacaklı K iflas davası açmak istemektedir.”
Olaya ilişkin hangisi söylenebilir?
a)     K, sadece adi ortaklığın iflasını isteyebilir.
b)     K, hem adi ortaklığın hem A’nın iflasını isteyebilir.
c)     K, sadece A’nın iflasını isteyebilir.
d)     K, hem A’nın hem B’nin iflasını istemek zorundadır.
e)     K, ne adi ortaklığın ne ortakların iflasını isteyemez.

28.  “Temel, İdris ve Fadime Uzunsokak’ta büyük bir bilgisayar mağazasını adi ortaklık şeklinde işletmektedirler. K Bankası da Temel’e 30.000 TL kredi vermiş, ancak verdiği bu kredi geri ödenmemiştir. Bunun üzerine K Bankası avukatı dükkandaki mallar üzerinde haciz uygulatmayı düşünmüştür.”
Alacaklı K Bankası bu şekilde dükkandaki mallara haciz uygulayabilir mi? Neden?
a)     Hayır haciz uygulayamaz, çünkü adi ortaklıkta ortakların şahsi alacaklısına karşı tüm ortakların adi  sorumluluğu vardır.
b)     Hayır haciz uygulayamaz, çünkü adi ortaklıkta ortaklık malvarlığı üzerinde ortakların elbirliği mülkiyet ilişkisi vardır.
c)     Evet haciz uygulayabilir, çünkü adi ortaklıkta ortakların şahsi alacaklısına karşı tüm ortakların sınırsız sorumluluğu vardır.
d)     Evet haciz uygulayabilir, çünkü adi ortaklıkta ortaklık malvarlığı üzerinde ortakların paylı mülkiyet ilişkisi vardır.
e)     Evet haciz uygulayabilir, çünkü neden olmasın.

29.  “Sibel ve Can, 01.09.2016 tarihinde adi ortaklık şeklinde işletilmek üzere bir süpermarket kurmak için anlaşırlar. Ortaklardan Sibel 40.000 TL nakit, ortak Can ise ortaklığa Hülya'dan olan 40.000 TL alacağını sermaye olarak getirir. Bu alacak vadeli olup, 01.02.2017’de vadesi dolmaktadır. Alacak ortaklıkça tahsil edilmedikçe, B sermaye koyma borcundan kurtulamaz.”
Alacak, hangi tarihe kadar ortaklıkça tahsil edilmelidir?
a)     01.09.2016
b)     31.12.2016
c)     01.02.2017
d)     01.03.2017
e)     01.09.2017
30.  “A ile B yaptıkları bir sözleşmeyle İ'den 40.000 TL'ye bir dolmuş almak ve bunu işletmek hususunda anlaşmışlardır. Dolmuşun parasını A ve B müştereken vereceklerdir. Ancak A kendisine düşen 20.000 TL'Iik kısmı peşin olarak İ'ye ödeyecek, B ise geri kalanı iki ay sonra ifa edecektir. İ de A ve B arasındaki sözleşmeye uygun olarak dolmuş satışını kabul etmiş ve usulüne uygun olarak dolmuşu devretmiştir. A tarafından kendisine düşen yükümlülük yerine getirilmiş, ancak B kendisine düşen 20.000 TL’yi ödememiş, bunun üzerine A, İ'ye vade farkını da koyarak beş ay sonra ödenmek üzere bir bono düzenlemiş ve dolmuşu işletmeye devam etmiştir. Ayrıca B'ye çektiği ihtarla da B'nin edimini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi sona erdirdiğini bildirmiştir.”
Olaydaki ihtarla sözleşme sona ermiş olur mu? Neden?
a)     Sona ermiş olmaz. Çünkü, sermaye koyma borcunu ifa etmeme, ortaklık sözleşmesinin haklı sebeple fesih nedenidir, bu nedenle ortaklığı sadece B feshedebilir ancak bunun için dava açması gerekir, feshe mahkeme karar verir.
b)     Sona ermiş olmaz. Çünkü, sermaye koyma borcunu ifa etmeme, ortaklık sözleşmesinin haklı sebeple fesih nedenidir, bu nedenle ortaklığı sadece A feshedebilir ancak bunun için dava açması gerekir, feshe mahkeme karar verir.
c)     Sona ermiş olur. Çünkü, sermaye koyma borcunu ifa etmeme, ortaklık sözleşmesinin haklı sebeple fesih nedenidir, bu nedenle ortaklığı sadece B feshedebilir, bunun için ihtar çekmek yeterlidir. 
d)     Sona ermiş olur. Çünkü, sermaye koyma borcunu ifa etmeme, ortaklık sözleşmesinin haklı sebeple fesih nedenidir, bu nedenle ortaklığı sadece A feshedebilir, bunun için ihtar çekmek yeterlidir. 
e)     Sona ermiş olur. Çünkü öküz ölmüştür.

31.  “A, B ve C arasında yapılan adi ortaklık sözleşmesinde ortaklar Sürmene’de bir süpermarket kurmak için anlaşırlar. Noterden ortaklık sözleşmesi düzenlenir. Bu ortaklık sözleşmesine göre B yönetici ortak seçilir. Ortaklık B'nin yönetiminde faaliyetlere başlar. Aradan iki yıl geçer. Ancak yönetici ortak B diğer ortaklara kar payı ödememekte ve hesap vermemekte direnmektedir.”
Bu durumda, aşağıdaki olasılıklardan hangisi söz konusu olamaz?
a)     Ortaklar mahkemeye başvurarak, kar payının tespitini ve sözleşme ya da kanun hükümleri çerçevesinde kar payının paylaştırılmasını isteyebilirler.
b)     Mahkeme, kâr payının tespiti için bilirkişi atayabilir.
c)     Mahkeme ortaklığa kayyım atayabilir.
d)     Ortaklık, haklı sebep gerçekleştiğinden ortakların talebiyle, mahkemece feshedilebilir. 
e)     Yöneticinin yönetim hakkı diğer ortaklarca kaldırılabilir.

32.  “A, B ve C Trabzon Forum’da bir dükkanda turistik hediyelik eşya satmaktadırlar. Ortaklığın yönetimiyle ortaklık sözleşmesinde kural getirilmek suretiyle ortaklardan C görevlendirilmiştir. Ortaklardan B idareci C’nin kendi adına bazı mallar getirerek dükkanda sattığını görmüştür. B ortaklığın sona ermesini istememekte, C'nin yöneticilikten alınmasını istemektedir”.
C’nin yöneticilikten alınması nasıl mümkün olur?
a)     A, B ve C’nin oybirliği ile karar almaları gerekir.
b)     B, tek başına C’yi görevden alabilir.
c)     A ve B, birlikte karar vermeleri gerekir.
d)    A ve B’nin talebi ile mahkemece karar verilmesi gerekir.
e)     Sadece B’nin talebi ile mahkemece karar verilmesi gerekir.

33.  “A Ankara Cebeci’de kitap kırtasiye ve oyuncak malzemeleri ticaretiyle uğraşan üç ortaklı bir adi ortaklığın uzun yıllardan bu yana yönetici ve temsilci ortağıdır. Akrabası K'nın uzun ısrarlarına dayanamayan A, onunla birlikte Ankara Mamak’ta yine kitap ve kırtasiye üzerine başka bir ticari işletme açarak onu da kollektif ortaklık olarak işletmeye başlamıştır. Ancak bu ikinci ortaklıkta A sadece ortak konumunda olup, ortaklığın yönetimi ve temsili ortaklık sözleşmesiyle K'ya bırakılmıştır.”
A adi ortaklık bakımından rekabet yasağını ihlal etmiş midir? Neden?
a)     Hayır, çünkü A ikinci ortaklıkta sadece ortak konumunda olup, ortaklığın yöneticisi veya temsilcisi değildir.
b)     Hayır, çünkü A ikinci ortaklıkta dolaylı sorumludur.
c)     Hayır, çünkü A ikinci ortaklıkta sınırlı sorumludur.
d)     Evet, çünkü A ikinci ortaklıkta sınırsız sorumludur.
e)     Evet, çünkü A ikinci ortaklıkta doğrudan sorumludur.

34.  “A, B ve C arasında Giresun’da büyük bir lokanta adi ortaklık olarak işletilmektedir. Ortaklardan A ortaklığın yönetici konumundadır. Şirket sözleşmesinde yönetici olmayan ortakların şirket defterlerini inceleme hakkının olmadığı karara bağlanmıştır. Ortaklardan C ortaklığın defter ve belgelerini yeminli mali müşavir K ile birlikte incelemek istemiş, ancak bu istek yönetici A tarafından kabul edilmemiştir.”
Olaya ilişkin hangisi söylenemez?
a)     C denetleme hakkının kullanılması sırasında, yasal olarak sır saklama yükümü bulunan yeminli mali müşavirlerden yararlanabilir.
b)     C yönetici ortak A'nın sorumluluğu yoluna gidebilir, yönetim yetkisinin elinden alınması bakımından girişimde bulunabilir.
c)     Denetleme hakkının kullanılmasına engel olunması, ortaklığın haklı sebeple feshine neden olabilir, C bu nedenle şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.
d)     C denetleme hakkını mahkemeye başvurarak kullanabilir.
e)     Şirket sözleşmesinde yönetici olmayan ortakların şirket defterlerini inceleme hakkının olmadığı hükmü geçerlidir.

35.  “A, B ve C Samsun’da Üçaylar Ekmekçilik Adi Ortaklığını kurmuşlar, uzunca bir süredir de işletmektedirler. B ve C ortaklığın yöneticileri olarak seçilmiştir. Yıl sonunda ortaklığın kar elde ettiğini sanan ortak A kar payını istemiş, ancak idareci ortaklar B ve C, A'nın yıl içerisinde payını S'ye devrettiğini, hatta bu konuda S'ye bir de yazılı belge verdiğini kendilerinin de bu belgeye dayanarak bu yılın ilk kar payı taksiti olan 10.000 TL'yi S'ye ödediklerini dolayısıyla A'nın ortak sıfatı kalmadığını ve kar payı alamayacağını belirtmişlerdir. Bunun üzerine A dava açarak, kar payının tespitini ve ödenmesini istemiştir. Ancak mahkeme yaptığı incelemede B ve C'nin A'ya yaptıkları savunmanın doğru olduğunu tespit etmiştir.”
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Adi ortaklıkta ortaklardan birisi, payını tamamen veya kısmen bir üçüncü kişiye devredebilir.
b)     Payın devrinde, ortağa ait bütün ortaklık hakları ve borçları devredildiği için böyle bir devir diğer ortakların onayına bağlıdır, onay açık ya da örtülü verilebilir.
c)     Payın devri için öncelikle ortak ile devralan arasında bir devir sözleşmesi yapılmalıdır, bu devir sözleşmesi alacağın devri kurallarına tabidir ve devir sözleşmesi yazılı bağlı değildir.
d)     Sonradan ortaklığa giren ortak, kendi katılımından sonraki ortaklık borçlarından sorumlu olurken, buna karşılık kendi katılımından önceki ortaklık borçlarından sorumlu değildir.
e)     Taraflar arasında pay devri geçerli olarak yapılır ancak diğer ortaklar muvafakat vermezlerse, bu durumda devir kural olarak sadece taraflar arasında geçerlidir.

36.  “A, B ve C Ordu Ünye’de oturmaktadırlar. Her biri 20.000 TL sermaye getirerek, müştereken bir traktör almak, yazları bu traktörü işletmek ve gelir elde etmek amacıyla bir adi ortaklık kurmuşlardır. Ayrıca ortak A kendisinde bulunan bir kısım traktör aksamını (pulluk vs.) kullanılması için ortaklığa getirmiştir. Ortaklık traktör alınmak suretiyle faaliyete başlamıştır. Bir süre sonra ortak A ortaklıktan ayrılmak istemiştir. Bunu diğer ortaklar kabul etmişlerdir. A'nın ayrılma payı ortaklardan C tarafından ödenmiştir.”
Olaya ilişkin hangisi söylenemez?
a)     Ortaklık sözleşmesinde çıkmaya ilişkin bir kural yer almasa bile, diğer ortakların onayını alan A, ortaklık ilişkisinden ayrılabilir.
b)     Ayrılma ile birlikte A'nın payı, C’ye geçer, çünkü ortaklardan C’nin ortağın ayrılma payını ödemiştir.
c)     Ayrılma payı karşılığını ödeyen C’nin, kendi payından fazlasını B'den talep edebilmesi olanaklıdır.
d)     Traktör aksamını ayrılan ortak A'nın aynen geri alması olanaklıdır.
e)     Ortak A’nın diğer ortakların onayıyla ortaklıktan ayrılması hukuka uygundur.

37.  “A ile B bir matbaa işletmesini fabrikasını adi ortaklık olarak işletmektedirler. Ortaklık sözleşmesinde ortaklardan herhangi birine ortaklığın yönetimi görevi verilmemiştir. Ortaklardan A 15.000 TL' ye ortaklığa almış olduğu bir fotokopi makinesinin bedelinin bir kısmını peşin olarak ödemiş, geri kalan 10.000 TL borç için de vadesi 02.01.2017 olan bir bonoyu ortaklığı temsilen imzalamıştır. Bonodan doğan borcun zamanında ödenmemesi üzerine makineyi satan firma yetkilisi K, ortak B'ye başvurarak bu 10.000 TL'lik alacağı istemiştir.”
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Olaydaki adi ortaklık iki kişiden oluşmakta ve ortaklar herhangi bir yönetici seçmediklerinden, hem A hem de B yönetici ortaktır.
b)     Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, olağan işlemler için, ortaklığı ve bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi var sayılır.
c)     Olağanüstü işlemler için, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş olması zorunludur.
d)     Olaydaki bonoyu yönetici ve aynı zamanda temsilci ortak, tek başına düzenleyebilir.
e)     Yönetici ortak, temsile ilişkin kurallara uygun olarak kambiyo senedi düzenlemişse, böyle bir kambiyo senedinden dolayı hamil diğer ortaklara başvuramaz; dolayısıyla K'nın ortak B'ye başvurması hukuka aykırıdır.

38.  “A, B ve C arasında Trabzon Beşirli’de büyük bir pastane adi ortaklık şeklinde işletilmektedir. Adi ortaklığa pasta ustası ortak A emeğiyle katılmış, ortaklık sözleşmesinde de onun ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. A aynı zamanda pasta işlerinden çok iyi anladığından ortaklık sözleşmesiyle seçilen yönetici ortak konumundadır. A, yaz sebebiyle dondurma da yapıp satmak istemiş, bu amaçla dondurma makinesi satan U’dan ortaklık adına 15.000 TL’ye son model bir dondurma makinesi almıştır. A ve U dondurma makinesinin bedelinin bir ay sonra ödenmesi hususunda anlaşmışlardır. Ancak bir aylık süre geçmesine rağmen U dondurma makinesinin bedelini ortaklıktan alamamıştır. U bedelin tamamını almak için A'ya başvurmuştur.”
A’nın sorumluluğuna ilişkin hangisi doğrudur?
a)     A yönetici olduğu için, U bedelin tamamını almak için A’ya başvurabilir.
b)     Ortaklık sözleşmesinde ortaya çıkacak zararlardan A’nın sorumlu olmayacağı düzenlendiğinden, U bedelin tamamını almak için A’ya başvuramaz.
c)     U, bedelin tamamını değil, sadece üçte birini almak için A’ya başvurabilir.
d)     U, bedelin tamamını almak için A’ya başvurabilir, ancak A iç ilişkide 15.000 TL için B ve C’ye rücu edebilir. 
e)     U, bedelin tamamını almak için A’ya başvurabilir, ancak A iç ilişkide 10.000 TL için B ve C’ye rücu edebilir.  


39.  “Adana Ceyhan’da geniş arazilere sahip A, bu arazilerde yılda bir kez EYLÜL ayında toplanabilen ve hemen her gün sulanması gereken iyi cins pamuk üretimi yapmak istemektedir. Ancak bu üretim için yeterli gücü sağlık sebepleriyle kendisinde hissetmediğinden, ürünün ekimi, tarlaların bakımı ve ürünün toplanması için K ile anlaşmıştır. Buna göre taraflar iki yıl süreyle pamuk ekimi yapacaklar ve elde edilen ürün %50 oranında paylaştırılacaktır. Taraflar arasındaki sözleşme iki yıllık süre geçmiş olmasına rağmen, halen devam etmektedir. Ancak evlatları büyüyen ve tarla işleriyle uğraşabilecek konuma gelen A, K ile yaptığı sözleşmeyi artık sona erdirmek istemektedir. Bu amaçla ortak A Adana’da avukatlık yapan S'ye başvurur. S ise bu işin çok kolay olduğunu ve HAZİRAN ayında bulunduklarına göre sözleşmenin EYLÜL ayında derhal sona erdirilebileceğini belirtir.”
Avukat S haklı mıdır? Neden?
a)     Haklıdır, taraflar iki yıl süreyle pamuk ekimi yapmak üzere anlaştıklarından ve iki yıllık süre de geçmiş olduğundan, sözleşme eylül ayında derhal sona erdirilebilir.
b)     Haklıdır, belirsiz süreli adi ortaklıklar, feshi ihbarla derhal sona erdirilebilirler.
c)     Haklı değildir, HAZİRAN ayında olduğundan bu ayda yapılacak bir feshi ihbar, altı aylık süre ve feshi ihbarın hesap yılı sonunda hüküm ifade edeceği dikkate alınırsa, ancak gelecek yıl EYLÜL ayı itibariyle hüküm ve sonuç doğurur.
d)    Haklı değildir, HAZİRAN ayında olduğundan bu ayda yapılacak bir feshi ihbar, altı aylık süre sonunda hüküm ifade edeceği dikkate alınırsa, ancak bu yıl ARALIK ayı itibariyle hüküm ve sonuç doğurur.
e)     Haklı değildir, HAZİRAN ayında olduğundan bu ayda yapılacak bir feshi ihbar, altı aylık süre ve feshi ihbarın hesap yılı sonunda hüküm ifade edeceği dikkate alınırsa, ancak gelecek yıl ARALIK ayı itibariyle hüküm ve sonuç doğurur.

40.  “A, B ve C arasında kurulan bir adi ortaklıkta, ortaklar anlaşarak ortaklığı tasfiye etmişlerdir. Ancak bir süre sonra Sosyal Güvenlik Kurumu yönetici ortak A'ya başvurarak ondan ortaklık döneminde ortaklığın işletmesinde çalışan K'nın prim borcunu tahsil etmek istemiştir.”
Olaya ilişkin hangisi söylenebilir?
a)     K’nın prim borcundan K sorumludur.
b)     K’nın prim borcundan yönetici ortak A sorumludur.
c)     K’nın prim borcundan yönetici olmayan ortaklar B ve C sorumludur.
d)     Ortaklık tasfiye edilmesine rağmen, K’nın prim borcundan, tüm ortaklar müteselsil olarak sorumludur.
e)     Ortaklık tasfiye edildiğinden, K’nın prim borcundan, ortaklar sorumlu değildir.,


41.  “Gezgör Turizm Anonim Şirketi” ile “Bekir İyibak Turizm Kollektif Şirketi”, birleşmek istemektedir. Buna göre hangi seçenek doğrudur?
a)     “Bekir İyibak Turizm Kollektif Şirketi”, tür değiştirip anonim şirket olmalıdır, daha sonra “Gezgör Turizm Anonim Şirketi”ne katılmak suretiyle iki şirket birleşebilir.
b)     Bu şirketler farklı türde olduklarından birleşemezler.
c)     “Gezgör Turizm Anonim Şirketi”, “Bekir İyibak Turizm Kollektif Şirketi”ne katılmak suretiyle iki şirket birleşebilir.
d)      “Bekir İyibak Turizm Kollektif Şirketi”, “Gezgör Turizm Anonim Şirketi”ne katılmak suretiyle iki şirket birleşebilir.
e)      “Gezgör Turizm Anonim Şirketi” tür değiştirip kolektif şirket olmalıdır, daha sonra  “Bekir İyibak Turizm Kollektif Şirketi”ne katılmak suretiyle iki şirket birleşebilir.

42.  P, R ve T bir kollektif şirket kurmak üzere bir araya gelmiş, gerekli hususlarda anlaşmış ancak yazılı bir sözleşme yapmamışlardır. Bu aşamada R, şirkette kullanılmak üzere bir bilgisayar satın almış ancak satım bedelini ödememiştir. Satıcıya olan borcun sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)     P, R ve T müteselsilen ve birinci derecede sorumludur.
b)     P, R ve T müteselsilen ve ikinci derecede sorumludur.
c)     R birinci derecede sorumludur. P ve T sorumlu değildir.
d)     R ikinci derecede sorumludur. P ve T sorumlu değildir.
e)     Sadece kolektif şirket tüzel kişiliği sorumludur. P, R ve T’ye başvurulamaz.

43. Ortakları A, B, C ve D olan bir kolektif şirkette ortak D ölmüştür. D’nin tek mirasçısı T’dir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair bir hükmün bulunmaması hâlinde T’nin şirkete ortak olarak girmesi A, B ve C’nin oy birliğiyle kabul etmesi şartına bağlıdır.
b) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair bir hükmün bulunmaması ve T’nin ortak olarak girmek istememesi hâlinde A, B ve C, D’nin payını T’ye vermek suretiyle onu şirketten çıkarır ve şirkete devam edebilirler.
c) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T, A’nın muhalefetine rağmen ortak olarak şirkete girebilir.
d) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T’nin, ölen ortak D’nin payı ile komanditer olmak istediğini A, B ve C kabul edip etmemekte serbesttir.
e) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T, D’nin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde hiçbir bildirimde bulunmamışsa kolektif ortaklık infisah eder.
44.  Kolektif şirket ortağı olan A, şirkete olan sermaye borcunu ödemek için M Bankasından 3 ay vadeli kredi almış, şirketin diğer bir ortağı B de kredi sözleşmesini müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır. Ayrıca söz konusu alacak ipotekle de temin olunmuştur. Buna göre, A’nın vadede borcunu ödememesi üzerine bankanın hukuki yollara başvurmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     B’ye başvurabilmesi için, önce ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmelidir.
b)     A’nın şirketteki kar payına başvurabilir.
c)     A’ya karşı icra takibinde bulunmadan B’ye başvurabilir.
d)     Altı ay önceden feshi ihbarda bulunmak şartıyla A’nın tasfiye payına başvurabilir.
e)     A ve B’nin şahsı mal varlıklarına başvurabilir.

45.  Ortakları A, B ve C’den oluşan bir kolektif şirkette C, 01.02.2003’te payını D’ye devreder. Bir süre sonra A ve B, davranışlarıyla şirketin itibarına önemli ölçüde zarar veren D’nin şirketten çıkarılması yönünde karar verirler ve bu husus 01.09.2003’te ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) C’nin payını D’ye devredebilmesi için A ve B’nin bu devre onay vermesi gerekir.
b) A ve B, çıkarma kararı yerine, D’nin söz konusu davranışları nedeniyle şirketin feshini de dava edebilirlerdi.
c) A ve B’nin aldıkları çıkarma kararı geçerlidir.
d) Şirketten çıkarılan D, 01.09.2003’ten önce doğan şirket borçlarından dolayı şirket alacaklılarına karşı sorumlu olmaya devam eder.
e) D, payı satın aldığı tarih olan 01.02.2003’ten önce doğmuş şirket borçlarından dolayı şirket alacaklılarına karşı sorumlu olmaz.46. Murat Can ile Sema Canan uzun süreden beri yapmayı düşündükleri bayan makyaj malzemelerinin satışı için bir kolektif ortaklık kurmaya karar vermişlerdir. Murat Can Kollektif Ortaklığı adını verdikleri ortaklığın sözleşmesini kendileri hazırlamış, yazılı sözleşmeyi notere götürmüş, sözleşmedeki imzaları noter huzurunda onaylatmış ve ana sözleşmeyi ticaret sicil memurluğunda tescil ve ilan etmişlerdir. Ortaklık sözleşmesine ortaklığın işletme konusunu yazmamışlardır. Ortaklık kurulduktan sonra bir yıl boyunca işleri iyi gitmiş ancak daha sonra işleri bozulmuş ve makyaj malzemelerini toptan aldıkları Mercan Makyaj Malzemeleri Ltd.Şti’ne olan 100.000-TL’lik borçlarını vadesinde ödeyememişlerdir. Alacaklı Mercan Makyaj Malzemeleri Ltd.Şti alacağını tahsil etmek için avukatına başvurmuş, avukatı borçlu ortaklığın ticaret sicil kayıtlarını incelediğinde ortaklık sözleşmesinde işletme konusunun yer almadığını görünce icra takibini ortaklık yerine doğrudan ortaklardan Sema Canan ve Murat Can’a icra takibi başlatmıştır. Murat Can ve Sema Canan kendilerine gönderilen ödeme emrine süresinde itiraz ederek icra takibinin öncelikle ortaklığa karşı açılması gerektiğini, ortakların sorumluluğunun dolaylı ve ikinci sorumluluk olduğunu ortaklıktan tahsil imkanı kalmadıktan sonra ortaklara takip yapılabileceğini belirtmişlerdir. Takibe itiraz üzerine icra takibi durduğu için alacaklı itirazın iptali için dava açmıştır.
Sema Canan ve Murat Can’ın itirazı haklı mıdır? Neden?
a)     Haklıdır. Kollektif şirkette ortaklar ikinci dereceden sorumludur.
b)     Haksızdır. Kollektif şirkette ortaklar doğrudan sorumludur.
c)     Haksızdır. Kollektif şirketin tüzel kişiliği yoktur.
d)     Haksızdır. Kollektif şirket sözleşmesi kanuna uygun surette kurulmadığından, adi şirket hükümleri gereğince, ortaklar doğrudan sorumludur.
e)     Haklıdır. Kollektif şirkette ortakların tacir sıfatı yoktur.
47. Aslan, Vedat ve Merve’nin kurdukları Aslan Güzel Gıda Kollektif Ortaklığı’mn esas sözleşmesinde, ortaklığın yönetim işlerinin Vedat tarafından yapılması belirtilmiştir. İlk zamanlar Vedat’ın ortaklığı yönetmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmamış iken yaklaşık 2 yıl sonra Aslan ve Merve, yönetici Vedat’ın işleri savsakladığını, ortaklığa gelmediğini, ortaklık çalışanlarına nezaret etmediğini bu sebeple de ortaklık çalışanlarının muhasebe kayıtlarını eksik ve özensiz tutmaları nedeniyle ortaklığın vergi cezası olmasına yol açıldığım saptamışlardır. Bunun üzerine Aslan ve Merve toplanıp Vedat’ı yönetim görevinden almışlar ve durumu Vedat’a bildirmişlerdir. Vedat görevden alınma kararının kendisine tebliği üzerine dava açarak alınan görevden alınma kararının geçersiz olduğunu ileri sürmüştür.
Olaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Dava ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerinde açılmalıdır.
b)     Yönetim işleri şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmiş ise, onun yönetim hak ve görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamayacağı gibi kendisi görevden de alınamaz. Bu nedenle mahkeme Vedat’ın davasını haklı bulup diğer ortakların aldığı kararın geçersizliğine karar verecektir.
c)     Olayda Vedat’ın yönetim görev ve yetkilerini yerine getirmemesi ve ortaklığın bu nedenle zarara uğraması yönetim görevinin yerine getirmemesinde haklı sebep sayılır. Bu nedenle Aslan ve Merve şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açarak Vedat’ın yönetim görevinden alınmasını talep etmelidirler.
d)     Yönetim işleri, ortaklık sözleşmesi yapıldıktan sonra alınan bir kararla bir ortağa verilmişse o ortak, ortakların çoğunluğunun kararıyla görevden alınabilir. Olayda da 3 ortaklı bir kolektif ortaklık söz konusu olup 2 ortağın diğer ortağın yönetim görevinden alması mümkündür.
e)     Haklı sebeplerin bulunması halinde ortaklar oybirliğiyle ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine başvurup şirketin feshini talep edebilir.

48. Yılmaz Hulalop Ticaret Kollektif Şirketi’nin, Bay Bay Hepiniz Ticaret A.Ş.’ne katılması için iki şirket arasında birleşme görüşmeleri başlamıştır. Aşağıdaki işlemler hangi sıra içinde yapılması gerekir?
I. Birleşme kararı
II. Birleşme planı
III. Tescil
IV. Birleşme sözleşmesi
a)     I – II – III – IV
b)     IV – III – II – I
c)     IV – II – I – III
d)     IV – I – II – III
e)     II – I – IV – III
49. Ali, Burak, Cemil, Didem ve Esra’nın kurucusu olduğu ve gıda maddelerinin satışı konusunda faaliyet gösteren Bakırköy’de bulunan Cemil Karan Gıda Kollektif Ortaklığının ortaklarından Ali, daha önce ortaklıktan ayrılan Didem ile yeni bir limited ortaklık kurup Kadıköy’de gıda malzemelerinin satışı için market açmışlardır. Ortaklardan Esra Kadıköy’de gezerken Ali ve Durmuş’un açtığı marketi görmüş ve durumu diğer ortaklar Cemil ve Burak’a bildirmiştir. Bunun üzerine Esra, Cemil ve Burak, Ali ve Didem aleyhine rekabet yasağına aykırı davrandıkları için dava açıp kendi adlarına tazminat talep etmişlerdir.
Olaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Rekabet yasağına aykırılık temeline dayalı dava ortaklarca değil kolektif ortaklık tüzel kişiliği tarafından açılmalıdır. Esra, Cemil ve Burak kendi adlarına Ali ve Didem aleyhine rekabet yasağına aykırı davrandıkları için dava açıp kendileri için tazminat talep edemezler.
b)     Ali, kollektif ortaklığın ortağı iken ortaklığın yaptığı ticari iş türü iş kurduğundan bu durum rekabet yasağına aykırı olduğundan rekabet yasağını ihlal etmiştir.
c)     Didem, Ali ile market işine başladığında kollektif ortaklıktan ayrılmış olup ortak olmadığından Didem’e karşı rekabet yasağına dayalı olarak dava açılması doğru değildir.
d)     Ortaklık sözleşmesi ile ortaklar rekabet yasağını kaldıramazlar, çünkü rekabet yasağına ilişkin TTK hükmü emredici niteliktedir.
e)     Bir ortak rekabet yasağına aykırı hareket ederse, ortaklık, bu ortaktan tazminat istemekte veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri ortaklık adına yapılmış saymakta, üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin ortaklığa bırakılmasını istemekte serbesttir. Bu seçeneklerden birine diğer ortaklar çoğunlukla karar verir.

50. Uçan Spagetti Canavarı Turizm Ltd.Şti. 60.000 sermayeli bir şirkettir. Şirketin 4 ortağı vardır. (A) 20.000 TL, (B) 25.000 TL, (C) 5.000 TL, (D) 10.000 TL sermayeye sahiptir. Şirket, bölünme yoluyla malvarlığının % 20’sini  Tek Boynuzlu Görünmez Pembe At Turizm A.Ş.’ne devretmek istemektedir. Uçan Spagetti Canavarı Turizm Ltd.Şti. Genel Kurulu bölünmeyi görüşmek için toplanmışlardır. Aşağıdaki ihtimallerin hangisinde veya hangilerinde karar olumlu çıkmıştır? 
I. İhtimal: Toplantıya A ve B katılmış, ikisi de olumlu yönde oy kullanmışlardır.
II. İhtimal: Toplantıya A, B ve C katılmış, A ve B olumlu yönde, C olumsuz yönde oy kullanmışlardır.
III. İhtimal: Toplantıya A, B ve C katılmış, hepsi olumlu yönde oy kullanmıştır.
IV. İhtimal: Toplantıya tüm ortaklar katılmış, A, B ve D olumlu yönde, C olumsuz yönde oy kullanmıştır. 
V. İhtimal: Toplantıya tüm ortaklar katılmış, A olumsuz yönde, diğerleri olumlu yönde oy kullanmıştır. 
a)     I – II – III
b)     III – IV – V
c)     II – III
d)     III – IV
e)     I – V