21 Ocak 2017 Cumartesi

14 Ocak 2017 Cumartesi

Final Ortalamaları


                                       
Dersin Adı
Bölüm
I.Öğretim
II.Öğretim
ROMA HUKUKU

KTÜ HF
73
X
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KTÜ HF
76
X
TİCARET HUKUKU

KTÜ İİBF İKTİSAT
91 92
TİCARET HUKUKU

KTÜ İİBF ÇEKO
98 92
TİCARET HUKUKU

KTÜ İİBF EKO
95 98
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KTÜ İİBF İKTİSAT
99
97
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KTÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ
100
98
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KTÜ İİBF İŞLETME
87
97

Bütünleme sınavının koşulları ile final sınavının koşulları aynıdır. Final sınavının koşulları şu linktedir: http://hukukderslerim.blogspot.com.tr/2016/12/final-ve-butunleme-sinavlari-hakkinda.html
Hepinize geçmiş olsun.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL 

12 Ocak 2017 Perşembe

KTÜ HF ROMA HUKUKU FİNAL SINAVI SORU VE CEVAPLARI


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ROMA HUKUKU FİNAL SINAVI
12 Ocak 2017 Perşembe – 09:00
B GRUBU
Öğrenci Adı Soyadı

Numarası


Sınav Talimatı : Sınav süresi 60 dakikadır. 4 yanlış 1 doğru cevabı götürür. Grubunuzu optik kağıdına işaretlemeyi unutmayınız. Cevaplar, sınav bitiminde hukukderslerim.blogspot.com adresinde ilan edilecektir.
BAŞARILAR DİLERİM.
Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

1.     Roma hukukunda aşağıdaki hangi gruba kayyım değil vasi atanır?
a)     Kadınlara
b)     Akıl hastalarına
c)     Müsriflere
d)     Baliğ kız çocuklarına
e)     Baliğ erkek çocuklarına

2.     Kölelerin hukuki durumuna ilişkin hangi bilgi doğru değildir?
a)     Kölelerin hak ehliyeti bulunmamakla birlikte hukuki işlem ehliyeti vardı.
b)     Hak ehliyetleri olmadığından, hukuki işlemden doğacak haklar doğrudan (başka bir işlem yapmaya gerek olmaksızın) kendilerine değil efendilerine ait sayılıyordu.
c)     Kölenin, üçüncü kişilerle yaptığı işlemden doğan haklar ve borçlar efendilerine aitti.
d)     Yaptıkları hukuki işlemlerden doğan borçlar için kölelere dava açılamazdı, çünkü kölelerin dava ehliyetleri de yoktu.
e)     Efendi, kölesinin yaptığı hukuki işlemden doğan borçları kendi rızası ile ödeyecek olursa, bu ödeme geçerli kabul ediliyor ve hukuken mevcut sayılmayan bir borç için ödediği gerekçesiyle geri isteyemiyordu.

3.     Roma’da haksız fiil işleyen kaç yaşından küçükse kusur ehliyetinin kesinlikle olmadığı kabul ediliyordu?
a)     25
b)     14
c)     12
d)     9
e)     7

4.     Bir kişinin malvarlığına ya da şahıs varlığına yönelik saldırı sonucu mal varlığında meydana gelen zarara ne denir?
a)     Dolaylı zarar
b)     Menfi zarar
c)     Manevi zarar
d)     Müsbet zarar
e)     Maddi zarar

5.     Roma’da özel suçlar (haksız fiiller) için öngörülen müeyyideler bazı aşamalardan geçerek belirlenmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden daha önceki bir aşamayı ifade eder?
a)     İhtiyari diyet
b)     Kısas
c)     Şahsi öç
d)     Tazminat davası
e)     Ceza davası6.     Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine Borçlar Hukuku dersi anlatan A, ders sırasında örnek verirken kullanmakta olduğu bilgisayarını öğrencilerine 150 TL’ye satacağını söyler.
Bu olaya göre, A’nın irade açıklamasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Zihnî kayıt
b)     Latife beyanı
c)     Mutlak muvazaa
d)     Nispi muvazaa
e)     Esaslı hata

7.     Borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan ve illiyet bağını kesen olağanüstü olaya ne ad verilir?
a) Umulmayan hâl
b) Iztırar hâli
c) Mücbir sebep
d) Üçüncü kişinin kusuru
e) Zarar görenin kusuru

8.     Hukuki sonuç doğurmaları bakımından aşağıdaki olayların hukuki niteliği sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I.              Sahipsiz bir atı yakalama
II.            Bir yarış atı kiralama sözleşmesi yapma
a)     Hukuki işlem / hukuki olay
b)     Hukuki olay / hukuki fiil
c)     Hukuki fiil / hukuki işlem
d)     Hukuki olay / hukuki olay
e)     Hukuki işlem / hukuki fiil

9.     Türk Borçlar Kanununa göre haksız fiillerde uygulanacak zamanaşımı süreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)     Haksız fiillerde kısa ve uzun zaman aşımı süreleri vardır.
b)     Haksız fiillerde kısa süre 2 yıldır.
c)     Haksız fiillerde uzun süre 20 yıldır.
d)     Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, daha uzun olduğu takdirde ceza davası zaman aşımı süresi uygulanır.
e)     Haksız fiil devam ettiği sürece zaman aşımı süresi işlemeye başlamaz.

10.  Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a)     Sözleşme batıldır.
b)     Sözleşme yok hükmündedir.
c)     Sözleşme iptal edilebilir.
d)     Sözleşme eksiktir.
e)     Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.
                                               
11.  Bir temsilci tarafından yapılan hukuki işlemden doğan hak ve borçların doğrudan doğruya temsil edilen üzerinde doğabilmesi için temsil yetkisi ve temsil yetkisinin üçüncü kişilerce bilinmesi gereklidir. Bu iki koşuldan birinin eksik olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Temsilcinin yaptığı hukuki işlemin sonuçları, temsil edileni bağlamaz.
b)     Temsil edilen, yapılan işleme icazet (onay) verirse yapılan işlemle bağlanır.
c)     Temsil olunan işleme icazet veren verene kadar, üçüncü kişi işlemle bağlıdır.
d)     Temsil olunan icazet vermezse, hukuki işlem temsilci ile üçüncü kişi arasında yapılmış kabul edilir
e)     Temsil edilen icazet verene kadar işlem askıdadır.

12.  Aşağıdaki hukuki kurumlardan hangisi tek taraflı hukuki işlem değildir?  
a)     Vasiyetname
b)     Bir malın terki
c)     Fesih beyanı
d)     Bağışlama
e)     Temsil

13.  Türk hukukunda kusur ehliyetinin (haksız fiil ehliyetinin) koşulu nedir?
a)     Reşit olmak
b)     Kısıtlı olmamak
c)     Evli olmak
d)     Temyiz kudretine sahip olmak
e)     Yüksek öğrenim görmek

14.  Roma hukukunda hukuki işlem ehliyetine sahip olan kimseleri saptayabilmek için, bu kimselerin durumlarını hangi bakımdan incelemek gerekmez?
a)     Yaş
b)     Akıl hastalığı
c)     Sınıf
d)     Cinsiyet
e)     İsraf

15.  Alacaklılarından mal kaçırmak isteyen bir borçlunun, bir arkadaşıyla anlaşarak sahibi bulunduğu bir arsasını ona satmış gibi göstermesi durumuna ilişkin hangi seçenek doğru bilgi içerir?
a)     Mutlak muvazaa vardır ve satım akdi geçerli değildir.
b)     Mutlak muvazaa vardır ve satım akdi şekle uygun yapılmışsa geçerlidir.
c)     Nisbi muvazaa vardır ve satım akdi geçerli değildir.
d)     Nisbi muvazaa vardır ve satım akdi şekle uygun yapılmışsa geçerlidir.
e)     Nisbi muvazaa vardır ve bağışlama akdi olarak geçerli kabul edilir.

16.  Türk Borçlar Kanunu’na göre, aldatmaya ve korkutmaya maruz kalan kimse, hangi süre içinde sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir?
a)     1 ay
b)     6 ay
c)     1 yıl
d)     2 yıl
e)     5 yıl 

17.  “Ahmet, aynı bölümde okuyan Zeynep’e SMS göndererek çıkma teklifinde bulunmuştur. Çıkma teklifini evlenme teklifi sanan Zeynep, Ahmet’i cep telefonuyla arayarak kabul ettiğini söylemiştir.”
Bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)     İrade açıklamaları karşılıklı ve birbirine uygun olduğu için sözleşme kurulmuştur ancak Zeynep’in gerçek iradesi ile açıkladığı irade arasında uygunluk olmadığı için kurulan sözleşme geçersizdir.
b)     İrade açıklamaları karşılıklı olmasına rağmen birbirine uygun olmadığı için sözleşme kurulmamıştır.
c)     İcap yazılı yapıldığına göre, kabul’ün de yazılı yapılması gerekir; kabul açıklaması sözlü yapıldığından sözleşme kurulmamıştır.
d)     İcap ve kabul ahlaka aykırı olduğundan, sözleşme kurulmuştur ancak geçersizdir.
e)     Hukuki sonuç doğurmayan irade açıklamaları hukuki olay kategorisine girmeyeceğinden, bu olayda bir sözleşmenin kurulmasından veya geçerliliğinden söz edilemez.

18.  Aşağıdaki hangi durumda iptal edilebilirlik yaptırımı söz konusu olmaz?
a)     Hile
b)     Muvazaa
c)     Hata
d)     Gabin
e)     İkrah

19.  “Ölü doğan bir çocuğu diriltmenin imkanı olmaz.”
Bu cümlede hangi müeyyide ifade edilmek istenmiştir?
a)     Yokluk
b)     Eksiklik
c)     Yazılmamış Sayılma
d)     Nisbi Butlan
e)     Mutlak Butlan

20.  Roma hukukunda M.Ö.190 yılında çıkarılan Lex Plaetoria ile rüşt (erginlik) yaşı kaç olarak kabul edilmiştir?
a)     16
b)     17
c)     18
d)     21
e)     25

21.  Roma hukukunda, baliğ erkek çocukları karşılayan yaş aralığı hangisidir?
a)     12-18 yaş
b)     14-18 yaş
c)     12-25 yaş
d)     14-25 yaş
e)     7-18 yaş

22. Gerçekte istenmeyen bir işlem, istenmiş gibi gösterilirse; yani bilinçli olarak gerçek irade ile beyan edilen irade arasında uygunsuzluk yaratılırsa, bu duruma ne denir?
a)     Zihni kayıt
b)     Mutlak muvazaa
c)     Nisbi muvazaa
d)     Latife beyanı
e)     Hukuki işlemin niteliğinde hata

23. Eğer iki taraf anlaşarak gerçekte yapmak istedikleri bir hukuki işlemi üçüncü kişilerden saklamak için başka bir hukuki işlem yapmış gibi gösterirlerse bu duruma ne denir?
a)     Zihni kayıt
b)     Mutlak muvazaa
c)     Nisbi muvazaa
d)     Latife beyanı
e)     Hukuki işlemin niteliğinde hata

24. Aşağıdaki hata türlerinin hangisi iradenin oluşumuna ilişkin bir sakatlıktır?
a)     Hukuki işlemin niteliğinde hata
b)     Şahısta hata
c)     Hukuki işlemin konusunda hata
d)     Hukuki işlemin konusunu oluşturan şeyin miktarında hata
e)     Saikte hata

25. Bir hukukî işlemin, kanunun öngördüğü kurucu unsurları bulundurmakla birlikte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmasının karşılığı nedir?
a)     Mutlak butlan
b)     Yokluk
c)     Nisbi butlan
d)     Geçersizlik
e)     Eksiklik

26. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin sonucudur?
a)     Tazminat
b)     Uygun illiyet bağı
c)     Zarar
d)     Kusur
e)     Hukuka aykırı davranış

27. Aşağıdakilerden hangisi infisahi (bozucu) şart örneği değildir?
a)     Ev kiralayan memurun, kira sözleşmesine, başka şehre tayin edilirse sözleşmenin sona ereceği şartını koyması.
b)     Bir kimse küçük oğlu için pabuç satın alırken “ayağına olmazsa, pabuçları geri getireceğim” demişse.
c)     “Bu yıl her iki atım da yavrularsa, birini sana satacağım” sözü.
d)     A, B’nin dükkanında ücret karşılığında çalışmak üzere yaptığı hizmet sözleşmesine “üniversiteye giriş sınavını kazanırsam işi bırakırım” şartını koyması durumunda.
e)     “Bir ay içinde gemi gelirse, senden artık buğday almayacağım” sözü.

28. “Duvarımı boyarsan sana 50 TL veririm” şartı, ne tür bir şarttır?
a)     Taliki – Olumlu – Tesadüfi
b)     İnfisahi – Olumlu – Karma
c)     Taliki – Olumsuz – İradi
d)     İnfisahi – Olumlu – Tesadüfi
e)     Taliki – Olumlu – İradi

29. Vadesi gelmiş borçlara ne denir?
a)     Tam borç
b)     Eksik borç
c)     Muaccel borç
d)     Müeccel borç
e)     Seçimlik borç

30. Dolaysız (doğrudan) temsile ilişkin hangisi doğru değildir?
a)     Hukuki işlem, temsilci ile üçüncü kişi arasında yapılmakta ve bu kişilerin irade beyanlarına dayanmaktadır.
b)     Temsilci hukuki işlemi yaptığı anda, üçüncü kişi karşısında hak sahibi olmakta ve borç altına girmektedir.
c)     Hukuki işlemin sonuçları etkilerini temsil edilen kişi ile üçüncü kişi arasında göstermekte, devir aşamasına gerek kalmadan, temsil edilen kişi ile üçüncü kişi arasında ilişki kurulmaktadır.
d)     Dolaysız temsil yoluyla yapılan hukuki işlemlerde, işlem tek aşamada oluşmakla birlikte, hukuki işlem ile bu işlemden doğan sonuçlar birbirinden ayrılmaktadır.
e)     Temsilci, temsil ettiği kişinin nam ve hesabına hukuki işlem yaparken, o kişi için, ama doğrudan doğruya kendi iradesini beyan etmektedir.

31. Roma hukukunda kusur ehliyetine (haksız fiil ehliyeti) ilişkin hangi bilgi doğru değildir?
a)     Temyiz kudretine sahip olup olunmadığına bakılır; temyiz kudretinin ölçütü ise yaştır.
b)     Haksız fiil işleyen 7 yaşından küçükse kusur ehliyeti yoktu.
c)     7 ile 12-14 yaş aralığında ise, somut olayın durumuna göre kusur ehliyeti olup olmadığı belirleniyordu.
d)     12-14 yaşından büyüklerin ise, kusur ehliyetine sahip oldukları kabul ediliyordu.
e)     Akıl hastalarının ise yaşa bakılmaksızın kusur ehliyetleri tamdı.

32. Üçüncü kişilere karşı bir hukuki işlemi yapar görünmek isteyen taraflar, gerçekte hiçbir hukuki işlem yapmak istemiyorlarsa, bu duruma ne denir?
a)     Zihni kayıt
b)     Mutlak muvazaa
c)     Nisbi muvazaa
d)     Latife beyanı
e)     Hukuki işlemin niteliğinde hata

33. Roma hukukunda, hukuki işlem ehliyetinden tamamen yoksun olunan yaş aralığı hangisidir?
a)     0-5 yaş
b)     0-7 yaş
c)     0-9 yaş
d)     0-11 yaş
e)     0-13 yaş

34. “S’nin A’ya sattığı Şimşek isimli yarış atı, satım sözleşmesinin kurulmasından iki saat önce eceliyle ölmüştür ve sözleşme taraflarının bu durumdan haberi yoktur.” Bu durumda akdedilen sözleşmenin hukuki sonucu nedir?
a)     S’nin borcu sona erer.
b)     A isterse sözleşmeyi iptal edebilir.
c)     Başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle sözleşme batıl olur.
d)     S, ifa imkânsızlığı dolayısıyla A’nın zararlarını tazmin eder.
e)     Sözleşme geçerli bir şekilde kurulur, ancak ifa gerçekleşmeyeceği için S temerrüde düşer.

35. “Bu aşamada, zarara uğrayan kişiler gene haklarını, doğrudan doğruya güç kullanarak elde ediyorlardı ama bu güç kullanma belli ölçü ve usullere bağlanmıştı. Örneğin, gözü çıkarılan kişi, gözünü çıkaran kişinin sadece gözünü çıkarabilecek, ona daha fazla zarar veremeyecekti.”
Bu metinde, Roma’da hangi hakların korunma aşaması hakkında bilgi verilmektedir?
a)     Zorunlu Tahkim
b)     Kuvvet ve Yumruk Düzeni
c)     İhtiyari Tahkim
d)     Devletin Yargı Fonksiyonunu Üstlenmesi
e)     Kısas

36. Roma’da, davanın, başından sonuna kadar, artık devlet memuru olan yargıcın önünde ve tek bir aşamada görüldüğü yargılama sistemi hangisidir?
a)     Zorunlu tahkim
b)     Sistem dışı yargılama
c)     Kısas
d)     Özel yargılama
e)     İhtiyari tahkim

37. Çağdaş hukukta “tazmin ettirici müeyyide uygulanacak mı?” sorusunun cevabı ile hangi hukuk dalı ilgilenir?
a)     İcra hukuku
b)     İnfaz hukuku
c)     Medeni usul hukuku
d)     Ceza usul hukuku
e)     Roma hukuku

38. “Cezai müeyyidenin uygulanmasının gerekip gerekmediğini saptarken uyulması gereken kurallardır.”
Tanımı verilen hukuk dalı hangisidir?
a)     İcra hukuku
b)     İnfaz hukuku
c)     Medeni usul hukuku
d)     Ceza usul hukuku
e)     Roma hukuku

39. Roma’da hakların korunma aşamaları içinde son aşama hangisidir?
a) Zorunlu Tahkim
b) Kuvvet ve Yumruk Düzeni
c) İhtiyari Tahkim
d) Devletin Yargı Fonksiyonunu Üstlenmesi
e) Kısas

40. Aşağıdakilerden hangisi Roma hukukunda hak ehliyetini kısıtlayan nedenlerden değildir?
a)     Din
b)     Cinsiyet
c)     Şerefsizlik
d)     Sınıf
e)     Gelir seviyesi

41. Kölelerin hak ehliyeti bulunmamakla birlikte hukuki işlem ehliyeti vardı. Fakat, hak ehliyetleri olmadığından, hukuki işlemden doğacak haklar doğrudan (başka bir işlem yapmaya gerek olmaksızın) kendilerine değil efendilerine ait sayılıyordu. Kölenin, üçüncü kişilerle yaptığı işlemden doğan haklar efendinin olduğu halde, bu işlemlerden doğacak borçlardan efendi sorumlu tutulmuyordu. Yaptıkları hukuki işlemlerden doğan borçlar için kölelere dava açılamazdı, çünkü kölelerin dava ehliyetleri de yoktu. Efendi, kölesinin yaptığı hukuki işlemden doğan borçları kendi rızası ile ödeyecek olursa, bu ödeme geçerli kabul ediliyor ve hukuken mevcut sayılmayan bir borç için ödediği gerekçesiyle geri isteyemiyordu. Böylece çağdaş hukukta da yeri olan hangi kavram ortaya çıkmıştır?
a)     Eksik borç
b)     Tam borç
c)     Muaccel borç
d)     Müeccel borç
e)     Cins borcu

42. Aşağıdakilerden hangisi köleliğin bir nedeni değildir?
a)     Annenin köle olması
b)     Aile babasına el kaldırmak
c)     Savaş tutsaklığı
d)     Borçlarını ödeyemediği için mahkum olmak
e)     Ağır ceza sonucu özgürlüğün yitirilmesi

43. “Üçüncü katta çalışmakta olan inşaat işçisi İsmail, yoldan geçen güzel elbiseli bir kadına baktığı için dikkatini kaybeder. Elinden düşen tuğla inşaatın önünde etrafı seyreden Tarkan’ın suratına hızla çarpar ve gözünün çıkmasına sebep olur. Tarkan, İsmail aleyhine tazminat davası açar. Davaya bakan hakim, asıl sorumlunun dikkat çekici giyinen “kadın” olduğunu, bu nedenle kadının gözünün çıkarılması gerektiğini düşünmektedir.”
Hakimin bu düşüncesi çağdaş hukukta yeri olmayan ama Roma Hukukunda bir dönem uygulanan hangi cezalandırma yöntemini akla getirmektedir?
a)     Kıyas
b)     Kıstas
c)     Kısas
d)     İhtiyari tahkim
e)     Zorunlu tahkim

44. “Roma’da devletin yargı alanına müdahalesi kamu suçlarının koğuşturulması sonucu ortaya çıkmıştır. Özel suçlar (haksız fiiller) ile hukuka aykırı fiillerin koğuşturulması, bu davranışlardan zarar gören kişilere bırakılmıştır. Devlet, kişiler arası anlaşmazlıklara uzun süre karışmamıştır. Kişiler, haklarını elde etmek için, kendi güçlerini kullanmak zorundadırlar.”
Yukarıdaki bilgi hakların korunmasında hangi aşamaya ilişkindir?
a)     İhtiyari Tahkim
b)     Kuvvet ve Yumruk Düzeni
c)     Devletin Yargı Fonksiyonunu Üstlenmesi
d)     Kısas
e)     Zorunlu Tahkim

45. Kölelere ilişkin hangisi doğru değildir?
a)     Geçersiz birleşmelerden doğan çocuklar ananın değil, babanın özgürlük durumunu kazanıyorlar; baba özgürse çocuk da özgür, baba köle ise çocuk da köle kabul ediliyordu.
b)     Alacaklı, borçlarını ödememekten dolayı mahkum olan borçluyu öldürebiliyor, isterse köle olarak satabiliyordu.
c)     Savaş tutsağı olarak düşmana teslim olan Roma vatandaşı, geri dönene kadar, hak ehliyetini kaybederdi.
d)     Bazı ağır cezalara (örneğin ömür boyunca madenlerde çalışmaya ya da gladyatörlerle döğüşmeye) mahkum edilmiş kimseler köle durumuna düşüyorlardı.
e)     Kölenin sahibi, köleye ilişkin olarak her türlü hukuki işlemi yapabilirdi; köleyi satabilir, bağışlayabilir, üzerinde bir rehin hakkı ya da herhangi bir başka ayni hak kurabilirlerdi.

46. Yargılama hukukuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I.              Çağdaş hukuktan farklı olarak, Roma hukuk yargılaması, cezai müeyyideleri içermez.
II.            Roma hukukunda haksız fiiller özel suç olarak kabul ediliyor, tazmin ettirici ve cezai müeyyidelerin saptanması ve uygulanması ceza yargılaması kapsamında değerlendiriliyordu.
III.           Roma yargılama hukuku dediğimizde, hukuka aykırı fiillere uygulanacak tazmin ettirici ve haksız fiillere uygulanacak cezai ve tazmin ettirici müeyyideleri saptayan ve uygulayan kuralları anlamak gerekir.
IV.           Roma ceza yargılaması, sadece kamu suçları ile ilgilenir. 
a)     I ve II
b)     I ve III
c)     II ve III
d)     II ve IV
e)     I ve IV

47. Roma’da hakların korunmasının gelişim aşamaları hangi seçenekte doğru sırada verilmiştir?
I.      İhtiyari Tahkim
II.    Kuvvet ve Yumruk Düzeni
III.   Devletin Yargı Fonksiyonunu Üstlenmesi
IV.   Kısas
V.    Zorunlu Tahkim
a)     II – IV – I – V – III
b)     II – I – V – III – IV
c)     III – V – I – IV – II
d)     I – V – III – IV – II
e)     IV – V – III – II – I
                      
48.Roma hukukunda, baliğ kız çocuklarını karşılayan yaş aralığı hangisidir?
a)     12-18 yaş
b)     14-18 yaş
c)     14-25 yaş
d)     12-25 yaş
e)     7-18 yaş

49.Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlana ilişkin doğru bir özellik değildir?
a)     Mutlak butlan herkes tarafından ileri sürülebilir.
b)     Bir hukukî işlemin mutlak butlan ile malul olduğu yolundaki iddia zamanaşımına uğramaz.
c)     Hakim mutlak butlanı re'sen göz önüne alır.
d)     Mutlak butlan sebebinin ortadan kalkması dahi, baştan mutlak butlan ile sakat olan işlemi geçerli hale getirmez.
e)     Tarafların sonradan anlaşmaları halinde mutlak butlan ile sakat olan hukukî işlem geçerlilik kazanır.

50. Trabzon’da bir üniversitede ırgatlık yaparak geçimini sağlayan Cem, sinema oyuncusu Kate Winslet’e deli gibi aşıktır. Bütün filmlerini defalarca izlemiştir, hatta yatak odasının duvarlarını onun resimleriyle süslemiştir. En büyük hayali ise, Kate Winslet’le evlenmektir. Kate Winslet’in, “Uzungöl’de Aşk Bambaşkadır” filmi için Uzungöl’e geldiğini öğrendiğinde çok mutlu olur ve evlilik hayallerini nihayet gerçekleştireceğini düşünür. Forum’dan, bir yıllık kazancı değerinde, çok pahalı tek taş pırlanta bir yüzük satın alır. Bir taksiye atlayıp Uzungöl’e gider. Yolda giderken, hem filmlerini ezbere bilmesine rağmen ilk defa Kate Winslet’le karşılaşacağı için çok heyecanlıdır, hem de evlilik teklifini alan Kate Winslet’in hemen boynuna sarılacağını, teklifini kabul edeceğini düşünecek kadar tuhaf bir iyimserlik içindedir. Bir iskemlede oturan ve setin hazırlanmasını bekleyen Kate Winslet’i uzaktan görür. Arkadan yaklaşıp hafifçe omzuna dokunur. Kate Winslet şaşkınlıkla ve kızgınlıkla başını çevirir. Cem yere diz çöker, elindeki yüzüğü uzatarak sakin bir sesle “I want to be, sometimes your slave, your master somestimes. Will be my master and slave? I want to be your above the sky, under the land. Will be my land and sky? Will you marry me?” (Yerinde efendin, yerinde kölen olmak istiyorum. Hem efendim, hem kölem olur musun? Üstünde gökyüzü, altında toprak olmak istiyorum. Hem toprağım, hem gökyüzüm olur musun? Benimle evlenir misin?) diye sorar. Çekimler bir türlü istediği gibi gitmediği için canı hayli sıkkın olan Kate Winslet’in tepesi, bu beklenmedik teklif karşısında iyice atar. Şiddetle ayağa kalkar ve “What! Who are you? Fuck off!…” (Neee! Sen de kimsin be adam? Lanet olsun!…) diye bağırır. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, neye uğradığını şaşıran Cem’i kollarından tutarak zorla set dışına götürürler. Kate Winslet’ten hiç böyle bir tepki beklemeyen Cem, hayal kırıklığı içinde Trabzon’a geri döner.
Cem, satın aldığı tek taş pırlanta yüzüğe ilişkin satım sözleşmesini olaydan hemen sonra iptal edebilir mi? Neden?
a)     İptal edebilir, çünkü neden olmasın.
b)     İptal edebilir, çünkü edimler arasında açık oransızlık olduğundan gabin vardır.
c)     İptal edebilir, çünkü evlenme teklifi kabul edilmediğinden sözleşme kurulmamıştır.
d)     İptal edemez, çünkü saikte hata vardır.
e)     İptal edemez, çünkü hak düşürücü süre sona ermiştir.